مقالات لاتین

 

ESLAMI, A., 2015. Investigation of Explosive Compaction for Liquefaction Mitigation Using CPT Records, Bulletin of Earthquake Engineering, Springer, Netherlands, pp. 1-19.

newpdficon

Eslami, A., Pirouzi, A., Omer, JR., Shakeran, M., 2015. CPT- Based Evaluation of Blast Densification (BD) Performance in Loose Deposits with Settlement and Resistance Considerations, Geotechnical and Geological Engineering 33 (5), Springer, USA, pp. 1279-1293.

newpdficon

Rousta, M., Eslami, A., Ghazavi, M., 2015. Effects of freeze–thaw cycles on a fiber reinforced fine grained soil in relation to geotechnical parameters, Cold Regions Science and Technology, Vol. 120, Elsevier, Netherlands, pp. 127-137.

newpdficon

Mohamadi, M., Eslami, A., Nabizade, F., 2012, Comparison of shear pile force and moment in slippage reinforced with shear pile, Life Science Journal 2012, Vol. 9, No. 4, pp. 3131-3136.

newpdficon

Ahmadi, H., Eslami, A., Arabani, M., 2015, Characterization of Sedimentary Anzali Sand for Static and Seismic Studies Purposes, International Journal of Geography and Geology, 2015, Vol. 4, No. 10, pp. 155-169.

newpdficon

ESLAMI, A. and FELLENIUS, B.H., 1995. Capacity of piles from CPT data. Deep Foundation Institute, DFI, USA. pp. 9-12.

ESLAMI, A. and FELLENIUS, B. H. 1997. Pile capacity by direct CPT and CPTu methods applied to 102 case histories. December, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 34, No. 6, pp. 886-904.

pdficon

ESLAMI, A. and FELLENIUS, B. H. 2004. CPT and CPTu Data For Soil Profile Interpretation, Review of Methods and Proposed New Approach. Iranian Journal of Science and Technology IJST- SHIRAZ UNIVERSITY- Vol. 28, No. B1.

ZOMORODIAN, A. and ESLAMI, A. 2005. Determining Geotechnical Parameters of Stabilized Soils by Stone Column Based on SPT Results. The Electronic Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 10, Bundle A, 8p.

ESLAMI, A. and GHOLAMI, M. 2006. Analytical Model for Ultimate Bearing Capacity of Foundations from Cone Resistance. International Journal of Science & Technology, SCIENTIA IRANICA, Vol. 13, No. 3, pp 223-233, Sharif University of Technology, July 2006.

Shariatmadari, N. Eslami, A. Kkarimpour, M. 2008. Bearing Capacity Of Driven Piles in sands from SPT-applied to 60 case histories. Iranian Journal of science & technology, Vol. 32, No. B2, pp 125-140.

Ardalan, H. Eslami, A. Nariman-Zadeh, N. 2009. Piles shaft capacity from CPT and CPTu data by polynomial neural networks and genetic algorithms. Computers and Geotechnics Journal 36, Elsevier. Pp 616-625.

Eslami, A. Veiskarami, M. Eslami, M.2011. Study on Optimized Piled-Raft Foundations Performance (PRF) with Connected and Non Connected Piles-Tree Case Histories. International Journal of Civil Engineering(IJCE). University of Science & Technology.

pdficon

Veiskarami, M. Eslami, A. Koomar, J.2011. End-bearing capacity of driven piles in sand using the stress characteristics method : analysis and implementation. CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL(CGJ),Vol48, NO.24,pp1570-1586.

pdficon

Eslami, A. Aflaki, A., Hoseini, B.2011. Evaluating CPT and CPTu based pile bearing capacity estimation methods using Urmiyeh lake Causeway piling records. SCIENTIA IRANICA(SI) (ELSEVIER). Vol.48. No.5. pp1009-1019.

pdficon

Eslami, A. Veiskarami, M. Eslami, M. 2012. Study on Optimized Piled-Raft Foundations Performance (PRF) with Connected and Non Connected Piles-Three Case Histories. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING,(IJCE).Vol, 10.No.2. pp 100-111.

Eslami, A. Motaghedi, H. Determining soil shear strength parameters from CPT and CPTu data. SCIENTIA IRANICA(SI) (ELSEVIER). Vol.20.No.5. pp:1349-1360.

Eslami Kenarsari, A. Jamshidi, R. Eslami, A.2013. Characterization of the correlation structure of residual CPT profiles in sand deposits. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING,(IJCE).Vol, 11. No.1. pp 29-37.

pdficon

Rezazadeh, S. Eslami, A. Jafary, A.2013. Scale Effect Aspects for Correlation CPTu Data in Deep Fundation Analysis and Design. LIFE SCIENCE JOURNAL. Vol.10. No.6. pp 387- 396.

Mollaabasi, H. Eslami, A. Tabatabaee Shoorijeh, P. 2013. Share Wave Velocity by Polynomial Neural Networks and Genetic Algorithms Based on Geotechnical Soil Properties, ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, (AJSE). Vol. 38, No. 4. pp 829- 838.

Eslami, A. Tajvidi,I Karimian pour, M. 2013. Efficiency of Methods for Determining Pile Axial Capacity-Applied to 70 Cases Histories in Persain Gulf Northern Shore. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING,(IJCE).Vol .12, No.1. pp45-54.

Motaghedi, H. Eslami, A. Tabatabaee Shoorijeh, P. 2013. Analytical Approach for Determination of Soil Shear Strength Parameters from CPT and CPTu Data, ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, (AJSE). Vol39. Pp: 4363-4376.

Eslami, A. Mollabasi, H. 2013. A Polynomial Model for Predicting Liquefaction Potential from Cone Penetration Test Data. Vol.21.No.1 . pp:44-52.

pdficon

Tavakolli, B. Shakeran, M. Eslami, A. 2014. Settlement Prediction for Problematic Soils Improved by Explosive Compaction Method(EC). VITAE-REVISTA. Vol.21. No.1. pp: 147- 160.

Eslami, A. Ahmadnezhad, M. Eslami Kenarsari, A. Rezazadeh, S. 2014. Experimental Study on Stiffness Properties of Non-Engineerd Clay and Granular Fills. Arabian Journal of Geoscience. online Published.

Pirouzi, A. Eslami, A. Kharaghani, S. Tavoosi, Sh.2014. Analytical and Experimental Study of Land Subsidence in Southwestern Area of Tehran. VITAE-REVISTA.Vol.21, No.1.pp: 235-254.

Aflaki, E. Sedighi, P. Eslami, A. 2014. Study on Failure Behavior of Three Different Stabilized Problematic Soils. Accepted to be published in Scientia Iranica.

pdficon

Zare, M. Eslami, A. 2014. Study on Deep Foundation Performances by Frustum Confining Vessel (FCV). INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING,(IJCE).Vol .12, No.4. Dec 2014. pp271-280.

pdficon

 

مقالات فارسی

 

 • اسلامي، الف. و غلامي آهنگران، م. ۱۳۸۲، تعيين ظرفيت باربري پي هاي سطحي بر مبناي نتايج CPT. مجله علمي و پژوهشي اميرکبير- دانشگاه صنعتي امير کبير, شماره ب – ۵۶ صفحات ۱۱۶۶تا ۱۱۸۴ .
 • اسلامي، الف. کريمپورفرد، م و شريعتمداري، ن؛۱۳۸۴، ارزيابي روشهاي تعيين ظرفيت باربري شمع ها درخاکهاي دانه اي بر مبناي نتايج آزمايش نفوذ استاندارد(SPT). مجله استقلال دانشگاه صنعتي اصفهان، سال۲۴، شماره۱، صفحات ۷۷ تا ۹۵ .
 • اسلامی، الف؛ شريعتمداري، ن. و کريم پور فرد، م؛ ۱۳۸۴، تعيين ظرفيت باربري پي هاي عميق با استفاده از نتايج SPTو يا SPT معادلCPT. نشريه علمي پژوهشي دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال هفدهم، شماره اول، صفحات ۳۷ تا ۵۸ .
 • لشته نشائي, الف؛ اسلامي، الف. و پيروي چشناسر، الف. ۱۳۸۵، بررسي پتانسيل انتقال رسوب در سواحل درياي خزر. مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم وصنعت ايران. شماره ۵، جلد ۱۷، صفحات ۳۹تا ۴۵ .
 • حميد زاده، ن؛ اسلامي، الف. و لامعي، ف؛ ۱۳۸۴، استفاده از سيمان با بلين زياد براي بهسازي خواص خاك. مجله تازه هاي ساختمان و مسكن، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ايران، بهار و تابستان، شماره ۲۸، صفحات ۴۵ تا ۵۸ .
 • اسلامي, الف؛ رنجبر, م. ويس کرمي, م. و رياضي، ط. ۱۳۸۶، اندرکنش ژئوتكنيكي پي هاي گسترده و گروه شمع, ارزيابي دو مورد عملي. مجله استقلال دانشگاه صنعتي اصفهان.، سال ۲۶، شماره ۱، صفحات ۹۳تا ۱۰۸ .
 • اسلامي, الف؛ مدارائي، ع. و احمدي، ه. ۱۳۸۶، بررسي عملكرد ديوارهاي حائل متكي بر شيب (مايل) در مقابل بارهاي استاتيكي و لرزه‌اي. مجله استقلال دانشگاه صنعتي اصفهان.، سال ۲۶، شماره ۲، صفحات ۱۷تا ۳۱ .
 • اسلامي، الف؛ لشته نشايي، م. آصفي، ا. ۱۳۸۶٫ مطالعه رفتار ماسه بندر انزلي به كمك نتايج آزمايشات تانك شفاف و ميز لرزه، فصلنامه علمي –پژوهشي شريف، دانشگاه صنعتي شريف.، سال ۲۵، شماره ۱/۴۸ صفحات ۱۵ تا ۲۲ . pdficon
 • اسلامي، الف؛ مهرداد، م. خسروي، م. ۱۳۸۸٫ كنترل كمي ويژگيهاي ژئوتكنيكي خاك بهسازي شده با استفاده از نتايج CPT و CPTu، فصلنامه علمي – پژوهشي شريف، دانشگاه صنعتي شريف.، سال ۲۵، شماره ۱/۵۱ صفحات ۴۹ تا ۵۹ . pdficon
 • اسلامي، الف؛ نبي زاده، ف. و حميد رضا، ط؛ ۱۳۸۸، استفاده از داده هاي CPT و CPTu براي اندازه گيري پارامترهاي مقاومت برشي خاك ها- ارزيابي توسط ۱۶مورد عملي. نشريه علمي پژوهشي دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال بيست و يكم، شماره يك، صفحات ۹۱ تا ۱۰۹ .
 • اسلامي، الف؛ سخاوتيان، آ. ۱۳۸۸٫ دستاوردهاي اخير در طراحي بهينه ژئوتکنيکي پي هاي عميق. ماهنامه ي فني – تخصصي دانش نما، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان، سال هجدهم، دوره ي سوم، شماره ۱۷۳-۱۷۲، ويژه نامه ژئوتكنيك، صفحات۳۲ تا ۵۱ .
 • شعباني، ن. اسلامي، الف؛ غلامي، م. ۱۳۸۸٫ مباني ساده شده طراحي پي هاي سطحي با ملاحظة معيارهاي ژئوتکنيکي، سازه اي واجرائي. ماهنامه ي فني – تخصصي دانش نما، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان، سال هجدهم، دوره ي سوم، شماره ۱۷۳-۱۷۲، ويژه نامه ژئوتكنيك ، صفحات ۶۸ تا ۸۰ .
 • کنگرانی فراهاني، م. احمدي، م. اسلامي، الف؛ روش كاربردي براي تحليل روانگرايي با استفاده از داده هاي آزمايش نفوذ مخروط (CPTu). فصلنامه علمي –پژوهشي شريف، دانشگاه صنعتي شريف.، سال ۲۶، شماره ۳ صفحات ۱۳ تا ۲۱ . pdficon
 • حسینی، ب. اسلامي، الف؛ ارزيابي ظرفيت باربري محوري شمع ها به كمك نتايج آزمايش نفوذ مخروط (CPTu) در محيط هاي دريايي ايران. فصلنامه علمي –پژوهشي شريف، دانشگاه صنعتي شريف.، سال ۲۶، شماره ۳ صفحات ۸۱ تا ۹۴ . pdficon
 • قربانی، ع. اسلامی، الف. ابراهیمی، ح؛ ۱۳۹۲ . تخمین ظرفیت باربری نوک شمع بر مبنای اطلاعات CPT با استفاده از شبکه های عصبی GMDH. فصلنامه علمي –پژوهشي شريف، دانشگاه صنعتي شريف. سال ۲۹٫ شماره ۳ صفحات ۷۱ تا ۸۰ . pdficon
 • صدیقی، پ. اسلامی، الف. افلاکی، الف؛ ۱۳۹۲ . تاثیر افزودن سیمان  بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های مسئله دار واقع در سواحل جنوبی دریای خزر. فصلنامه علمی-پژوهشی شریف، دانشگاه صنعتی شریف.، سال ۲۹٫ شماره ۴ صفحات ۹۷ تا ۱۰۷ . pdficon
 • صالحی ملکشاه، س. اسلامی، الف؛ ۱۳۹۲ . عملکرد ژئوتکنیکی سیستم رادیه مرکب با ملاحظه ی متغیر های شمع های منفصل. فصلنامه علمي –پژوهشي شريف، دانشگاه صنعتي شريف. سال ۲۹٫ شماره ۴ صفحات ۳۷ تا ۴۴ . pdficon
 • رضازاده، س. اسلامی، الف. جعفری، ع؛ ۱۳۹۳ . بررسی تعیین ظرفیت باربری جداره ی شمع های درجای مستقر در سنگ. فصلنامه علمي –پژوهشي شريف، دانشگاه صنعتي شريف. سال ۳۰٫ شماره ۳ صفحات ۵۱ تا ۶۳٫ pdficon