برخی از پروژه هاي انجام شده دربخش مهندسي پـــــــل (طراحی پلها)
رديف عــنوان پروژه كــارفرما محل پروژه مشخصات پروژه نوع خدمات ارائه شده
فاز I فاز II فاز III نظارت عاليه
۱ پل دختر برجی اندیمشک راه و ترابری خوزستان اندیمشک سه دهانه پل بطول ۱۸+۲۲*۲ × ×
۲ پل ورودی لوشان اداره كل راه و ترابري استان گيلان گيلان- لوشان پل باكس فلزي بطول ۴۵ متر × × ×
۳ پل شريعتي گرگان شهرداری گرگان گرگان پل بتنی بطول ۶۰ متر ×
۴ پل آهنگر كلا اداره كل راه و ترابري استان مازندران مازندران – شيرگاه ۳ دهانه ۲۵ متري بتني × × ×
۵ پل سولقان بنياد مسكن   انقلاب اسلامي استان تهران تهران – كن پل بتني   يك دهانه ۱۲ متري × × ×
۶ پل فتحه باغ گرگان شهرداری گرگان گرگان يك دهانه ۲۴ متري تيرورق فولادي × ×
۷ پل فرامان جهاد كشاورزي استان کرمانشاه کرمانشاه سه دهانه ۱۵ +۴۰ متر × ×
۸ پلهای دره رود اردبيل جهاد کشاورزی اردبيل پل بتني با سه دهانه ۲۵ متري × ×
۹ پل بزرگ احمدي جهاد کشاورزی هرمزگان-بندر عباس پل ۳ دهانه ۳۰ متري بتني × ×
۱۰ پل داخل شهر ماسال دفترفني استانداري گيلان- ماسال پل بتني ۴ دهانه ۳۰ متري × × × ×
۱۱ پل دارشاهي اداره راه و ترابري كهكيلويه و بوير احمد- ياسوج پل بتني با ۵ دهانه ۳۰ متري × ×
۱۲ پل كوهدشت لرستان جهاد كشاورزي لرستان- كوهدشت پل بتني ۱۱۰ متري × ×
۱۳ پل كرسام ساري جهاد كشاورزي مازندران- ساري پل بتني يكدهانه ۴۲ متري × × ×
۱۴ پل لاي رودبار نكاء بنياد مسكن مازندران- نكاء پل فلزي يك دهانه ۳۰ متري × × ×
۱۵ پل كترا معلم كوه جهاد كشاورزي مازندران- تنكابن سه دهانه ۱۸ متري بتني × × ×
۱۶ پل يانه سر وزارت جهاد كشاورزي مازندران- بهشهر يك دهانه ۵۰ متري تيرورق فولادي × × ×
۱۷ پل قلاجي كرمانشاه اداره كل راه و ترابري كرمانشاه كرمانشاه – پاوه يك دهانه ۴۵ متري خرپايي × ×
۱۸ پل چهارم بابلسر بخش بتني و فلزي شهرداري بابلسر بابلسر پل به طول ۵۰۰ متر × × × ×
۱۹ پل عبور لوله گاز از باند فرودگاه رامسر وزارت راه و شهرسازي رامسر پل با دهانه ۲٫۵ متر جهت عبور لوله گاز × ×
۲۰ پل قلعه لور انديمشک جهاد كشاورزي استان خوزستان خوزستان- انديمشک يك دهانه ۵۰ متري تيرورق فولادي × × ×
۲۱ پلهای مرکب سو به نزاز جهاد كشاورزي کردستان-سنندج چهار پل مختلف با دهانه ۳۰ تا ۵۰ متری × ×
۲۲ پل رود زرد قبه اداره كل راه و ترابري خوزستان رامهرمز يك دهانه ۶۰ متري تيرورق فولادي × ×
۲۳ پل خسرج حميديه اداره كل راه و ترابري خوزستان اهواز ۳۵+ ۵۰ +۳۵ متــر × × × ترميم
۲۴ پل عزيزک بهنمير جهاد كشاورزي مازندران –بهنمير ۳۶ متری عرشه مرکب × ×
۲۵ رفع حادثه خيزی پل تازه آبادرضوانشهر اداره كل راه و ترابري استان گيلان گيلان-تازه آباد اصلاح مسير بهمراه طراحی پل × ×
۲۶ پل سرآسياب –چهجم اداره كل راه و ترابري خوزستان باغ ملک يك دهانه ۵۰ متري تيرورق فولادي × ×
۲۷ پل رابر کرمان وزارت جهاد كشاورزي کـــرمان پل ۵ دهانه ۲۰ متری بتنی × ×
۲۸ پل دوم شلمان دفتر فنی استانداری گيلان-شلمان قوسی خرپای فلزی روگذر (۳۳ متر) × ×
۲۹ پل زيده وزارت جهاد كشاورزي گيلان-فومن پل ۴ دهانه ۲۰ متری بتنی × ×
۳۰ پل مورانی وزارت جهاد كشاورزي لرستان-پلدختر ۵ دهانه ۳۰ متری مرکب × ×
۳۱ پل گل گل ملکشاهی اداره راه و ترابری ايلام-گل گل ملکشاه پل قوسی بتنی با دهانه ۳۲ متر × ×
۳۲ پل سفيد تور جهاد كشاورزي مازندران –بابل پل ۴ دهانه ۲۰ متری بتنی × × ×
۳۳ پل کاله اداره راه و ترابری مازندران مازندران-بابلسر بتنی يکدهانه ۲۴ متردو دهانه ۱۲ متری × × ×
۳۴ پل شهر بابل شهرداری بابل مازندران – بابل تقاطع غیر همسطح بطول ۲۸۰ متری مشاور عالی

 

 

برخی از پروژه هاي انجام شده دربخش مهندسي پـــــــل (مقاوم سازی پلها)
رديف عــنوان پروژه كـارفرما محل پروژه مشخصات پروژه نوع خدمات ارائه شده
فاز I فاز II فاز III نظارت عاليه
۱ مقاوم سازی پل نمایشگاه سازمان مشاور   فنی و مهندسی شهر تهران تهران مقاوم سازی × ×
۲ پلهای ازگل، گاندی و کردستان سازمان مشاور   فنی و مهندسی شهر تهران تهران مقاوم سازی × ×
۳ پل تقاطع جاده مخصوص کرج با اکباتان سازمان مشاور   فنی و مهندسی شهر تهران تهران مقاوم سازی × ×
۴ پل تقاطع جاده مخصوص کرج با رودخانه گن سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهران سه دستگاه پل ۲۰*۲ متر × ×
۵ پل تقاطع جاده مخصوص کرج با کمربندی آزادگان سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهران سه دستگاه پل به دهانه ۲۰*۲ متر × ×
۶ پل زیرگذر شرق و غرب میدان آزادی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهران دو دستگاه پل به دهانه ۲۰ متر × × ×
۷ پلهای منفرد   راه فرعی بارفت جهاد كشاورزي استان خوزستان خوزستــــان چهار دستگاه پل به دهانه های مختلف × ×
۸ مقاوم­سازي پل خسرج-حميديه اداره راه و ترابري خوزستان خسرج-حميديه سه دهانه پل   جمعاً ۱۱۵ متر × × ×