افراد کلیدی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

۱ مهندس نادر شعباني مدیر عامل
۲ دکتر ابوالفضل اسلامي رئیس هیئت مدیره
۳ مهندس رقيه طهماسبي زاده مدیر بخش معماری
۴ مهدی غلامی مدیر بخش ژئوتکنیک
۵ سعید جوادی مدیر بخش راه و پل
۶ خسرو حيدري مدیر آزمایشگاه
۷ سعید پرنیان کارشناس خدمات نقشه برداری
۸ مسعود ابوالقاسمی مدیر قراردادها