خدمات قابل ارائه در بخش راههاي اصلي و فرعي

۱)    انجام مطالعات و طراحي راههاي اصلي و فرعي
۲)    استقرار دستگاه نظارت مقيم در اجراي پروژه هاي راهسازي
۳)    بررسي توان باربري بستر راه پس از آماده سازي براي اجراي روسازي
۴)    طراحي و مطالعات و بهسازي و تعريض راههاي ساخته شده
۵)    مطالعات رانش ها و ناپايداري ها در بدنه  راه
۶)    طراحي بهينه ابنيه اعم از ديوارهاي مختلف و آبروها
۷)    مطالعات بهسازي بستر و اپتيمم نمودن ضخامت و مصالح جسم راه
۸)    ارزیابی پایداری و مقاوم سازی ترانشه ها و گودبرداری
۹)    مشاوره، طراحی و نظارت گودبرداری مهار شده
۱۰)  برگزاري دوره هاي آموزشي راهسازي، روسازي و ابنيه مربوطه

 

خدمات قابل ارائه در بخش مهندسي پل

۱)    مطالعات و طـراحي پلهاي راه و راه آهن
۲)    ارزيابي عملكرد وظرفيت پلهاي موجود
۳)    آزمايش بارگذاري پلهاي ساخته شده
۴)    مطالعات مقاوم سازی پل هاي موجود
۵)    نظارت بر اجراء و ساخت پلها
۶)    مشاوره در خصوص بهینه سازی سیستم پلهای طراحی شده
۷)    تهیه دستورالعملهای فنی برای قسمتهای مختلف پروژه پل
۸)    برگزاري كلاسهاي كوتاه مدت مهندسي پل و پلسازي