Piezocone and Cone Penetration Test (CPTu and CPT) Applications in Foundation Engineering

ScienceDirect Link

Authors:
Abolfazl Eslami, Sara Moshfeghi, Hossein MolaAbasi, Mohammad M. Eslami

Published : 2019

 

book-piezocone

آزمایش نفوذ پیزوکن در مهندسی ژئوتکنیک

دکتر ابوالفضل اسلامی

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نشر ۱۳۹۶

مهندسی ژئوتکنیک به عنوان شاخه‌ای از مهندسی عمران به کاربرد فناوری در مصالح طبیعی زمینی و مصالح مصنوعی ژئوسینتتیک‌ها می‌پردازد. اندازه‌گیری‌ها در مهندسی ژئوتکنیک مشتمل بر تست‌های غیرمخرب (NDT)، آزمایش‌های نفوذی، آزمون‏های آزمایشگاهی، مدلسازی فیزیکی و ابزارگذاری و پایش می‌باشند. در پنجاه سال اخیر با توجه به اهمیت استخراج داده‌های پیوسته و دقیق در عمق و نیز گستره ساخت‌وساز در اعماق، آزمایش‌های نفوذی درجا به خصوص آزمایش پیزوکن (CPTu) در تعیین رخنمون زیرسطحی و تهیه رکوردهای متنوع با حذف و تقلیل برخی محدودیت‏های تست‌های آزمایشگاهی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. در این راستا کتاب حاضر با عنایت به اهمیت موضوع و نیز تدوین فعالیت‏های انجام‌شده توسط مؤلف و دستاوردهای بسیار متنوع تئوری و عملی جهانی در این زمینه با تکیه بر شاخص‌های مهندسی ارزش و بهینه‌سازی پروژه‌های تدوین شده است. در این مجموعه پس از معرفی تفصیلی آزمایش پیزوکن و انواع آن، به ارائه روش‌های موجود در تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی، شناسایی و طبقه‌بندی خاک‌ها پرداخته شده است. سپس کاربرد این آزمایش در مهندسی پی اعم از تعیین ظرفیت باربری و تخمین نشست پی‌های سطحی و عمیق مورد بررسی قرارگرفته است. در ادامه شناسایی خاک‌های مسئله‌دار و بررسی عملکرد بهسازی ارائه گردیده است. در آخر نیز مباحث روش‌های محاسباتی نرم، عدم قطعیت‌ها و روش‌های قابلیت اطمینان و بانک‌های اطلاعاتی در ارتباط با CPT و CPTu مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.

 

Untitled-3-sml

شمع های در جا . روش های اجرایی و طراحی براساس متد LRFD

دکتر ابوالفضل اسلامی . مهندس مهدی غلامی

دکتر عطا جعفری . مهندس سامیه رضازاده

انتشارات ناقوس

نشر ۱۳۹۵

کتاب حاضر ترجمه کتاب Drilled Shafts: Construction Procedures and LRFD Design Methods از انتشارات FHWA می باشد.

ترجمه فصل اول این کتاب را از اینجا دریافت کنید. pdficon

 

BK1-GEO

مهندسي ژئوتکنيک . طراحي، کاربردها و مخاطرات

دکتر ابوالفضل اسلامی . مهندس آرش سخاوتیان

انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير

بهار ۱۳۹۲

متعاقب مطالعات، بررسی ها، برداشت ها و تفسیر مقادیر اندازه گیری شده جهت استفاده در طراحی یک پروژه عمرانی، طرح و اجرای ابنیه مطرح می شود. چه بسا در بسیاری از موارد، سازه مورد نظر از جهت طراحی قابل قبول و پایدار بوده لیکن بدلیل اجرای نامناسب و متاثر از عوامل محیطی و اندرکنش با بستر، مشکلاتی را در طول عمر مفید خود بهمراه داشته است. از این رو ضروری است مخاطرات ژئوتکنیکی اعم از جنبه های زیرزمینی، زیست محیطی و لرزه ای بعنوان چالش های مهندسی ژئوتکنیک واکاوی شده و متدهای پیشگیری و اصلاح مدنظر قرار گیرند.

این کتاب در قالب سه بخش تدوین و هر بخش پنج فصل را شامل می شود. بخش اول تحت عنوان ملاحظات طراحی بوده و شامل مباحث تنشهای موجود در خاک، ظرفیت باربری، نشست، تورم، انقباض و جابجایی، شیبها و شیروانی ها، رانش خاک و دیوارهای حائل می باشد. بخش دوم با عنوان ملاحظات کاربردی و اجرایی دربردارنده عناوینی چون ژئوسنتتیک ها، کارهای خاکی و گودبرداری، راهسازی، سد های خاکی و سنگی، بهسازی و تسلیح خاکها می باشد. بخش سوم مشتمل بر ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی شامل خاکها و سنگهای مساله دار، فرونشست، ژئوتکنیک لرزه ای و زیست محیطی و فرسایش آبی-خاکی می باشد.

 

BK2-GEO

مهندسي ژئوتکنيک . مباني، کاوش ها و تفسيرها

دکتر ابوالفضل اسلامی . مهندس آرش سخاوتیان

انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير

بهار ۱۳۹۲

در مجموعه حاضر، ضمن مرور مبانی ژئوتکنیکی، متدهای متنوع اندازه گیری صحرائی و آزمایشگاهی جهت تعیین و تخمین ویژگیهای مهندسی ملاحظه شده و در انتها ضمن ارائه موارد عملی جنبه های پردازش، عدم قطعیت ها و سنتز داده ها بحث و بررسی شده اند.

این کتاب در قالب چهار بخش تدوین و هر بخش پنج فصل را شامل می شود. بخش اول تحت عنوان کلیات بوده و شامل مباحث سیمای ژئوتکنیک، پارامترهای پایه، زمین شناسی مهندسی، ساختگاه ایران و گستره مطالعات ژئوتکنیک می باشد. بخش دوم با عنوان اندازه گیری ها عناوینی چون حفاری اکتشافی و نمونه گیری در خاک و سنگ، تستهای درجای ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی، ابزارگذاری و پایش را در بر دارد. بخش سوم به تفسیر های ژئوتکنیکی اختصاص داشته و مباحث طبقه بندی مصالح زمینی، مقاومت برشی خاک و سنگ، تغییر شکل و سختی مصالح، آب زیرزمینی و ویژگیهای هیدرولیکی مصالح خاکی و سنگی را شامل می شود. بخش چهارم در ارتباط با پردازش داده ها و مستندات جمع آوری شده می باشد و عنوان های سنتز داده ها، عدم قطعیت در مهندسی ژئوتکنیک، گزارش مطالعات ژئوتکنیک، موارد عملی و علائم و اختصارات را در بر می گیرد.

 

BK3-FOND

پي هاي گسترده (تحليل, طراحي و عملكرد)

دکتر ابوالفضل اسلامی . ملک محمد رنجبر . طه ریاضی . مهدی ویس کرمی

انتشارات دانشگاه گيلان

چاپ ۱۳۸۵

 در میان پی های سطحی، پی گسترده و یا رادیه جنرال بعنوان کاملترین فونداسیون سطحی تلقی شده و دارای کاربردهای زیادی در صنعت عمران می باشد. لزوم بکارگیری پی های گسترده برای پروژه های مهم و نیز خاکهای مساله دار، اهمیت تحلیل، طراحی و بررسی عملکرد این نوع از فونداسیونها را بیشتر مطرح می سازد.

کتاب حاضر مشتمل بر ده فصل می باشد. در فصل اول کلیاتی از مهندسی پی، انواع پی ها و شیوه های کلی تحلیل و طراحی ارائه شده است. فصل دوم بعنوان مدخلی بر ملاحظات عمده طراحی در مهندسی پی، شامل روش های تعیین ظرفیت باربری و نشست بوده و در فصل سوم مبانی طراحی سازه ای فونداسیون ها براساس آخرین نگارش های آیین نامه ACI بررسی شده است. فصل چهارم به معرفی روش های دستی آنالیز سازه ای پی های  گسترده می پردازد. فصل پنجم به تئوریهای مطرح آنالیز پی های گسترده، موارد نقص آنها و نیز روشهای جدید برای دستیابی به نتایج دقیق تر اختصاص دارد. فصل ششم به معرفی نرم افزار های شاخص و رایج در زمینه مدل سازی پی های گسترده پرداخته و در فصل هفتم به عنوان جمع بندی از فصول پنجم و ششم، نتایج آنالیز پی های گسترده توسط نرم افزار های المان محدود مقایسه و ارزیابی شده است. فصل هشتم، به عنوان یک فصل مهم در مهندسی پی به بررسی روشهای مختلف آنالیز و طراحی پی های رادیه مرکب (پی گسترده و شمع ها) و چگونگی اندرکنش آنها می پردازد. در فصل نهم به معرفی پی های رادیه خاص پرداخته شده که این فونداسیون ها در ساخت و ساز برخی از پروژه ها از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در فصل دهم با ارائه چندین مورد عملی از تحلیل، طراحی، اجرا، ابزاربندی و پایش پی های گسترده ساده و نیز پی های گسترده مرکب در سراسر جهان، سعی در فراهم نمودن تباین و تقابل مفروضات تحلیل و طراحی با چگونگی عملکرد برای دست اندرکاران اعم از مهندسین محاسب و مجریان را دارد.

 

BK4-SFTWR

نرم افزارهای GEO SLOPE

شامل QUAKE,SIGMA,SEEP,SLOPE

مولف : جان کران John Krahn

ترجمه : مهندس رضوان نایب زاده . دکتر ابوالفضل اسلامی

انتشارات حفیظ

چاپ ۱۳۹۰

در کتاب حاضر به چهار برنامه مهم از مجموعه نرم افزارهای Geo Slope بطور خلاصه اشاره شده است. این نرم افزارها شامل SEEP/W و SLOPE/W و QUAKE/W و SIGMA/W می باشند. در این کتاب ترجمه نرم افزار ها مربوط به نسخه ۵ می باشد ولی محیط و محتوای برنامه ها در نسخه های بعدی تغییرات چندانی نداشته است.

 

BK5-FND

مهندسي پي . طراحي و اجرا

مولف : دکتر ابوالفضل اسلامی

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ايران . شماره ك-۴۳۷

چاپ اول ۱۳۸۵ . چاپ پنجم ۱۳۹۲

تالیف این کتاب با تمرکز بر پنج مورد پایه ای قابل ملاحظه در مطالعه، طراحی و اجرای فونداسیون ها صورت گرفته که شامل تعیین ظرفیت باربری و عوامل موثر در آن، تخمین نشست و عوارض آن بر روبنا و زیربنا، طراحی سازه ای و انتخاب مصالح به خصوص فولاد و بتن، کنترل پایداری فونداسیون ها و بالطبع تامین پایداری روسازه و تاکید بر جنبه های اجرایی توام با شاخص های مطلوب هزینه ای و اقتصادی است.

 

BK6-PILE

ظرفيت باربري محوري شمع‌ها

دکتر کاظم فخاریان . دکتر ابوالفضل اسلامی

معاونت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر

وزارت راه و ترابري-معاونت آموزش تحقيقات و فناوري، پژوهشكده حمل و نقل.

زمستان ۱۳۸۴

در مجموعه حاضر به معرفی و کاربرد انواع شمع ها پرداخته شده و سپس روشهای تحلیل استاتیکی برای تعیین ظرفیت باربری ارائه گردیده است. همچنین اندرکنش خاک و شمع تحت اثر بار محوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس آزمایش های مختلف تعیین ظرفیت باربری شمع ها معرفی و تشریح شده است. آزمایش بارگذاری استاتیکی و روشهای دینامیکی از جمله مباحث دیگر مطرح شده در این مجموعه می باشند و در پایان نیز دستورالعمل های پیشنهادی برای طراحی شمع ها به همراه مثال عملی ارائه شده است.