کارفرما: حقیقی

مکان: بابلسر

شرح عملیات:

بررسی کفایت و کنترل سیستم زیرسازه (شامل شمع و میکروپایل و پی گسترده)

زمان آغاز: دی ماه ۱۴۰۰

وضعیت: به اتمام رسیده