کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

پیمانکار : گروه مهندسین عمران مارون

نظارت : مهندسین مشاور شالوده های مقاوم عمران (شمع)

موضوع پیمان : بهسازی و روکش آسفالت محور اهواز – اندیمشک قطعه ۲

شرح عملیات : بهسازی و آسفالت محور اهواز – اندیمشک قطعه ۲ بطول ۷۵ کیلومتر رفت و برگشت مجموعاً ۱۵۰ کیلومتر شامل:
– تعریض ابنیه فنی، شانه سازی، احداث دوربرگردان ها و پارکینگها، احداث خط کندرو، لکه گیری و تراش آسفالت و درزگیری و ماسه آسفالت به ضخامت ۳ سانتیمتر در مکانهای مورد نیاز و اجرای قشرهای بیندر و توپکا،اجرای گاردریل، تهیه و نصب علائم راهنمایی و خط کشی در کل مسیر

AHW-AND01

تاکنون بیش از ۹۶ کیلومتر از محور اصلی بهسازی و روکش آسفالت گردیده و بیش از  ۱۱ کیلومتر دوربرگردان ها و پارکینگها و خط کندرو احداث گردیده است.

AHW-AND02

AHW-AND03